Founder of Indian Institutions

Founder of Arya Samaj

 • Arya Samaj :- Swami Dayanand Saraswati
 • Athmiya Sabha :- Raja Ram Mohan Roy
 • Brahma Samaj :- Raja Ram Mohan Roy
 • Deccan Educational Society :- G. G. Agarkar, M. G. Ranade, V. G. Gibhongar
 • Dharma Sabha :- Radhakanthadev
 • Indian Brahma Samaj :- Keshav Chandra Sen
 • Manavadharma Sabha :- Durgaram Manjaram
 • Prarthana Samaj :- Athmaram Pandurang
 • Pune Sewa Sadan :- Smt. Remabhai Ranade, G. K. Devdhar
 • Ramakrishna Mission :- Swami Vivekananda
 • Sadharan Brahma Samaj :- Shivananda Sashtri, Anand Mohan Bose
 • Servant of India Society :- Gopal Krishna Gokhale
 • Sewa Sadan :- Bahuramji M. Malabari
 • Sewa Samithi :- H. N. Kunsru
 • Social Service League :- N. M. Joshi
 • Thathwabodhini Sabha :- Debendranatha Tagore
 • Theosophical Society :- Madam H. P. Blavadski, Col. H. L. Olkott