Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013

Founder of Indian Institutions

Founder of Arya Samaj Arya Samaj :- Swami Dayanand Saraswati Athmiya Sabha :- Raja Ram Mohan Roy Brahma Samaj :- Raja Ram Mohan Roy Deccan Educational Society :- G. G. Agarkar, M. G. Ranade, V. G. Gibhongar Dharma Sabha :- Radhakanthadev Indian Brahma Samaj :- Keshav Chandra Sen Manavadharma Sabha :- Durgaram Manjaram Prarthana Samaj :- Athmaram Pandurang Pune Sewa Sadan :- Smt. Remabhai Ranade, G. K. Devdhar Ramakrishna Mission :- Swami Vivekananda Sadharan Brahma Samaj :- Shivananda Sashtri, Anand Mohan Bose Servant of India Society :- Gopal Krishna Gokhale Sewa Sadan :- Bahuramji M. Malabari Sewa Samithi :- H. N. Kunsru Social Service League :- N. M. Joshi Thathwabodhini Sabha :- Debendranatha Tagore Theosophical Society :- Madam H. P. Blavadski, Col. H. L. Olkott